Obavijest o načinu i primitku reklamacija

Prigodom preuzimanja pošiljke molimo Vas, u nazočnosti kurira provjerite Vaš paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (podrapani dijelovi i ugnječenje) paket ne biste trebali preuzeti. U ovom slučaju, molimo Vas, kontaktirajte nas na info@pandorashop.hr, a mi ćemo Vas, u najkraćem mogućem roku, obavijestiti o daljnjem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustvrdili kako isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka primitka pošiljke, kontaktirate na info@pandorashop.hr ili pisanim putem na našu adresu, Zagreb, Zadarska 80.

Prodavatelj odgovara za neusklađenost isporučene robe prema ugovoru, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj je pravna ili fizička osoba od koje je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizička osoba koja je kupila robu od prodavatelja u svrhe koje nisu namijenjene njezinoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti.

Potrošač podnosi prigovor - reklamaciju na neusklađenost robe prodavatelju.

Prodavatelj snosi odgovornost za eventualnu neusklađenost kupljene robe ukoliko roba ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ukoliko roba nije sukladna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo zahtijevati od prodavatelja otklanjanje svih neusklađenosti bez naknade, prvenstveno popravkom ili zamjenom, a zatim zahtijevati odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora.

Svaku popravku ili zamjenu prodavatelj je u obvezi obaviti u razumnom roku, ovisno o vrsti proizvoda i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir narav robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su nužni za usklađivanje robe sa specifikacijom proizvođača, osobito trošak rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavatelj.

Potrošač ima pravo raskinuti ugovor, ukoliko ne može ostvariti pravo na popravak ili zamjenu, odnosno ako prodavatelj nije obavio popravak ili zamjenu u roku ili ako prodavatelj nije obavio popravak ili zamjenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može raskinuti ugovor ako je neusklađenost robe beznačajna.

Prodavatelj je odgovoran za neusklađenost robe prema ugovoru, koja se pojavi u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na potrošača, s time da potrošač mora prodavatelja obavijestiti o vidljivim nedostacima u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatke. Rok od dvije godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, odnosno datuma koji se nalazi na računu u slučaju kupnje robe u prodavaonici ili datuma na otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupnje robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija prodavatelja.

Osim ako je to u suprotnosti s naravi robe i naravi određene neusklađenosti, potrošač ima pravo birati između zahtjeva za uklanjanje neusklađenosti zamjenom, umanjenja cijene ili izjaviti da raskida ugovor.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalno pakiranje robe ne može biti uvjet za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja neusklađenosti.

Kupac može izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava uslijed neusklađenosti robe prema ugovoru kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka, na sljedeće načine:

1. Elektroničkom poštom, na elektroničku (e-mail) adresu prodavatelja: info@pandorashop.hr

2. Pisanim putem na adresu: SF1 CLIPS d.o.o., Zadarska 80, 10 000 Zagreb

Prodavatelj je dužan bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije, pisanim ili elektroničkim putem odgovoriti potrošaču, s očitovanjem o podnesenom zahtjevu i prijedlogom za njegovo rješavanje.

Prodavatelj je dužan postupiti sukladno odluci, ukoliko je dobio prethodnu suglasnost kupca. Zbog toga će kupac svoju suglasnost za postupanje povodom reklamacije dati u najkraćem mogućem roku od trenutka primitka odgovora prodavatelja na reklamaciju, kako bi prodavatelj mogao riješiti reklamaciju u ranije spomenutom zakonskom roku. Nepravodobno davanje suglasnosti kupca, držat će se jednim od objektivnih razloga zbog kojih prodavatelj nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavatelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu kupca u roku koji je dogovoren, u obvezi je o produljenju roka za rješavanje reklamacije obavijestiti kupca i navesti rok u kojem će je riješiti, kao i dobiti njegovu suglasnost, koju će kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produljivanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jedanput.

Ukoliko kupac ne prihvati zamjenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cijene.

Reklamacijski list možete preuzeti ovdje.